Achiziționarea unui sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu, concurs repetat

Asociația Obștească „CASMED” lansează invitația pentru achiziționarea unui sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu.

 

 1. CONTEXTUL ACHIZIȚIEI

Asociația Obștească Centrul de Asistență Socio-Medicală la Domiciliu „CASMED” selectează un furnizor care va livra o soluție informatică inovativă și funcțională pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu (în continuare – Serviciu).

 

 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul contractului de achiziție îl constituie sistemul informațional pentru Serviciu, care va permite creşterea eficienţei şi transparenţei activităţii Serviciilor și instituției prin:

 1. Reducerea costurilor de gestionare a serviciilor de îngrijiri;
 2. Reducerea timpului şi cheltuielilor instituției aferente colectării şi gestiunii datelor;
 3. Reducerea timpului şi cheltuielilor instituției aferente generării rapoartelor de monitorizare şi evaluare;
 4. Urmărirea în timp real a serviciilor prestate la domiciliu;
 5. Depistarea şi prevenirea presupuselor abuzuri, ilegalităţi sau încălcări.

 

Alte detalii sunt specificate în CAIETUL DE SARCINI.

 

 1. CONSIDERAȚII GENERALE

Ofertele vor îndeplini toate specificațiile tehnice cerute de Caietul de sarcini.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Nu se admit oferte parțiale. Nu sunt luate în considerare oferte incomplete.

Suma disponibilă: 950’000 MDL, cu TVA inclus, pentru persoanele juridice.

 

 1. EVALUAREA OFERTELOR: CONSIDERAȚII DE CALITATE ȘI COST

Evaluarea ofertelor se va efectua în două etape:

 

 1. Etapa de preselecție, unde în primul rând va fi evaluată calitatea ofertei tehnice.

Criteriile de evaluare a calității ofertei tehnice:

 1. termen restrâns de realizare a lucrărilor;
 2. perioada de mentenanță inclusă pentru 3 ani.
 3. potrivirea sistemului informational propus cu obiectivele si specificațiile tehnice din Caietul de sarcini;
 4. existența experienței anterioare în dezvoltarea de produse similare;
 5. calificările înalte ale echipei propuse pentru implementarea lucrărilor;

Ulterior va fi evaluată oferta financiară.

 

Criteriile de evaluare a calității ofertei tehnice:

Raportul dintre calitatea propunerii tehnice și ofertei financiare va fi de 60% la 40%.

 

 1. Etapa de prezentare a ofertelor. La etapa dată vor fi admise nu mai mult de 3 oferte, care au întrunit cel mai mare punctaj la etapa de preselecție. Ofertanții vor prezenta membrilor comisiei de selecție oferta detaliată, cu prezentarea unui model demo de produs, se vor discuta toate aspectele cheie, dar și cele periferice, care vor asigura obținerea unui produs final conform așteptărilor. 

 

 1. Etapa de selecție. La această etapă se va lua decizia de atribuire a contractului.

La fiecare etapă de selecție ofertanții vor fi notificați în scris, prin e-mail, referitor la decizia comisiei de evaluare.

 

 1. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune. La concursul de achiziție sunt admise atât companii cât și freelanceri, care pot demonstra experientă în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit.

 

Pregătirea ofertei tehnice

Propunerea tehnică va conține o descriere conceptuală (maxim 5 pagini fără a fi luate în calcul anexele) a sistemului informational propus pentru Serviciu, descrierea tehnologiilor, platformelor si limbajelor de programare utilizate cu o agumentare clară privind funcționalitatea, sistemul de operare,etc.

Ofertantul va include în oferta tehnică graficul propus pentru efectuarea sarcinii, detaliat pe fiecare etapă.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă.  

 

Pregătirea ofertei financiare

Oferta financiară va fi prezentată în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, cu TVA inclus, pentru persoane juridice, iar oferta persoanelor fizice va include suma brută, care va include taxele de stat și taxele angajatorului. 

 

Ofertantul va pregăti oferta financiară în format tabelar, aceasta va conține cel puțin:

 1. Toate cheltuielile necesare pentru realizarea sarcinii, inclusiv procurarea echipamentului (server, cititoare de carduri etc.) și licențelor software necesare pentru funcționarea sistemului.
 2. Numărul persoanelor implicate, nr. de zile și ore pe care le va dedica sarcinii şi costul per zi și oră.
 3. Costurile legate de salarizare trebuie să includă toate impozitele aferente, atât cele plătite de angajat, cât şi cele plătite de angajator
 4. Costurile de mentenanță pentru perioada de 3 ani și nr. estimativ de ore dedicate efectuării, pe tipuri de lucrări de mentenanță (efectuare și verificare back-up, update platforme etc.).

 

Ofertantul va include în oferta financiară graficul propus pentru efectuarea plăților tinînd cont de politica financiară, care presupune achitarea în baza livrabilelor și excluderea avansurilor mai mari de 10%.

 

Depunerea ofertelor

Oferta tehnică şi oferta financiară se vor sigila în plicuri separate, care vor fi expediate prin curier sau poștă la adresa AO „CASMED” str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51, Bălți, Republica Moldova.

Pe fiecare plic se va include următoarea informaţie: Numele şi adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă tehnică/financiară (se va selecta după caz) sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu.

Ofertele pot fi expediate și pe e-mail: casmed.md@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă tehnică/financiară (se va selecta după caz) sistem informațional pentru Serviciul de îngrijiri integrate la domiciliu.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 03 august 2020, ora 23:59.

 

Toate paginile ofertei trebuie să fie semnate si numerotate de o persoană autorizată a Ofertantului. Ofertantul acceptă ca AO „CASMED” să multiplice pentru uz intern oferta prezentată.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 30 zile calendaristice de la data depunerii.

 

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon: 0 69 560 259, sau la adresa de e-mail: casmed.md@gmail.com, persoana de contact Natalia Postolachi.