Carte de vizită

Asociația Obștească “CASMED” este o organizaţie nonguvernamentală, independentă, non-profit, care a fost înregistrată în decembrie 2010 din dorinţa de a sprijini persoanele în etate și persoanele defavorizate prin dezvoltarea și implementarea de proiecte sociale, educative şi de sănătate.

 

MISIUNE:

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării pentru diferite categorii de beneficiari prin sporirea accesului la servicii de sănătate, facilitarea dezvoltării comunitare și abilitarea beneficiarilor pentru revendicarea dreptului la servicii de calitate. 

 

VIZIUNE:

O comunitate activă și sănătoasă, cu acces egal la servicii de calitate. AO ”CASMED” se doreşte a fi un centru de ghidare pentru profesionişti din domeniul îngrijirilor comunitare.

 

VALORILE:

Demnitate. CASMED respectă drepturile şi demnitatea umană. Interacționează cu beneficiarii într-un mod personalizat și direct. Serviciile CASMED sunt concepute în aşa fel încât să nu creeze dependenţă.

Responsabilitate. CASMED este responsabil față de sine însuși și față de toți beneficiarii serviciilor sale. De asemenea, promovează dezvoltarea responsabilității angajaților față de ei înșiși.

Respect. CASMED recunoaște valoarea fiecărei persoane. Manifestă respect și oferă șanse egale fiecărui beneficiar indiferent de cultură, religie, etnie, orientare sexuală, vârstă, gen, dizabilități.

Calitate. CASMED dezvoltă servicii de calitate conform standardelor de calitate. Adaptează serviciile la nevoile și particularitățile beneficiarului. Aplică măsuri de îmbunătățire continuă a calității serviciilor.

Etica profesională. CASMED respectă codul profesional de etică, interacționează cu beneficiarii săi într-o manieră onestă, recunoscând și protejând confidențialitatea informațiilor.

Echitate. CASMED oferă şanse egale atât echipei sale, cât şi asistaţilor organizației, perseverând în crearea unui echilibru sănătos. Asigură dreptul de a alege.

Voluntariat. CASMED consideră voluntarii drept resursă valoroasă care ajută Asociaţia să-şi atingă mai eficient şi mai eficace misiunea.

Parteneriat. CASMED abordează holistic problemele beneficiarilor, într-un cadru de parteneriat public – privat. Asociaţia iniţiază parteneriate cu diverși actori comunitari pentru dezvoltarea serviciilor în comunitate.

Spirit de inițiativă. CASMED apreciază și încurajează inițiativa angajaților și a beneficiarilor săi, stimulând găsirea de soluții creative la problemele existente.

Spirit de echipă. CASMED pune accent pe colaborarea eficientă și pe construirea de relații de încredere între membrii echipei.

Profesionalism. CASMED se angajează să aibă o echipă formată din profesioniști calificați și dedicați care își desfășoară activitatea la cele mai înalte standarde.

Independență. CASMED încurajează angajații să ia decizii informate și responsabile în domeniul lor de activitate.

 

GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI:

• Persoane în etate;
• Persoane adulte cu dizabilități;
• Actori comunitari – profesionişti din domeniul serviciilor sociale și medicale, autorităţi publice, ONG-uri, şcoli şi grădiniţe, reprezentanţi mass-media;
• Membri ai comunității.

 

ARIA DE ACTIVITATE:

Asociația Obștească ,,CASMED” îşi desfășoară activitatea în mun. Bălți și în peste 35 de comunităţi  din raioanele Râșcani, Făleşti, Sângerei, Florești, Drochia, Rezina, Șoldănești, Ocnița, Donsușeni, Soroca, Telenești, Edineț și Glodeni.

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE:

Asistența medico-socială la domiciliu pentru persoanele în vârstă este cel mai important aspect al organizației, încercând să satisfacă o gamă cât mai largă de nevoi, de la integrare socială, recuperare și reabilitare până la asistenţa în faze terminale ale bolii. Obiectivul principal fiind evitarea şi/sau depăşirea unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate, păstrare a autonomiei, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vîrstnice.

O altă direcție de activitate a asociației este sprijinirea dezvoltării organizațiilor neguvernamentale, prestatoare de servicii sociale de îngrijiri la domiciliu, prin oferirea serviciilor de informare, consultanţă şi instruire, granturi şi asistenţă tehnică.
De asemenea AO ”CASMED” cooperează cu autoritățile publice locale pe principii de parteneriat, acordând sprijin și asistență comunităților care doresc să devină prietenoase vârstnicilor.

Pentru următorii 4 ani, AO ”CASMED” și-a trasat următoarele obiective strategice și specifice:

1.Dezvoltarea armonioasă a comunității prin promovarea sănătății și incluziunii.

1.1 Servicii comunitare medicale și sociale consolidate și accesibile grupurilor vizate din comunitățile țintă.

1.2 Calitatea vieții grupurilor țintă îmbunătățită.

2.Dezvoltarea unei comunități active și incluzive, cu accent pe abilitarea seniorilor.

2.1 Cetățeni implicați în procesul de luare a deciziilor la nivel local și participanți activi în dezvoltarea comunității.

2.2 Spirit civic și responsabilitate socială consolidate ale actorilor comunitari.

2.3 Politici și servicii publice dezvoltate în baza nevoilor identificate în comunitate

3.Îmbunătățirea educației adulților prin formare profesională și sprijinirea învățării continue.

3.1 Gradul de participare a adulților la programele de formare profesională crescut.

3.2 Adulți abilitați să se preocupe de sănătatea proprie și să-si mențină o funcție cognitivă optimă pentru o perioadă mai lungă de timp.

4.Consolidarea capacității financiare și dezvoltarea competențelor echipei CASMED.

4.1 Performanță îmbunătățită a echipei CASMED.

4.2 Poziție consolidată a CASMED în calitate de lider inovativ și partener de referință pentru grupurile țintă.

4.3 Durabilitatea financiară a CASMED asigurată.